பத்திரகிரியார் பாடல் – எக்காலக்கண்ணி

பத்திரகிரியார் பாடல் – எக்காலக்கண்ணி

 

அட்டாங்கயோகம் அதற்கப்பாலுக் கப்பாலாய்
கிட்டாப் பொருள் அதனைக் கிட்டுவதும் எக்காலம்?

 

பொருள் :

 

அட்டாங்க யோகமாகிய இயமாதிகள் முதல் சமாதி ஈறாக உள்ள 8 படிகள் கடந்து கிட்டாப்பொருள் ஆக விளங்கும் ஆன்மாவை  அடைவதும் எப்போது ??

 

வெங்கடேஷ்

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s