தெளிவு 523

தெளிவு 523

வாசி யோகம் = பாதி கிணறு தாண்டுவதுக்கு சமம்

மர்ம யோகம் = முக்கால் கிணறு தாண்டுவதுக்கு சமம்

சுத்த சன்மார்க்க தவம் – சிவ யோகம் = முழு கிணறு தாண்டி – கடல் கடந்து கரை சேர்வதுக்கு சமம்

மக்கள் அவரவர் வசதிக்கு தேர்ந்தெடுத்துக்கொள்ளவும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s