மக்கள் எப்படி ??

மக்கள் எப்படி ??

உலக மக்கள் இந்த ஆட்டம் ஆட்றார்

பாண்டி ஆட்டம் – தேவராட்டம்

கோலாட்டம் மயிலாட்டம் ஒயிலாட்டம்

கரகாட்டம் – பொய்க்கால் குதிரை ஆட்டம்

ஆனால் ஞானியோ

ஆடுவது அருளாட்டம்

அருள் அவர் வாழ்வில் விளையாடுவது தான் அது

இது மற்றவர்க்கு தெரியாது

காண முடியாது

அவர் உரைத்தால் தான் உண்டு

 

வெங்கடேஷ்

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s