தெளிவு 565

தெளிவு 565

எப்படி

குண்டலினியில் உலகம் மோசம் போயிருக்கோ ??

அவ்வாறே நெற்றிக்கண் விஷயத்திலும் தான்

நாளமிலாச் சுரப்பி தான் அது என

உலகமும் அறிவியலும் இவ்வாறு எண்ணியுள்ளது

வெங்கடேஷ்

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s