தெளிவு 590

தெளிவு 590

 

ஒரு செல்வந்தன்

ரோட்டோர கடையில் கையேந்தி பவனில்

மூன்றாம் தர ஒட்டலிலும்

தன் தகுதிக்கு ஒத்துவராத ஓட்டலில்

உண்பது பத்தி நினைப்பதில்லை  போலும்

 

ஒரு ஞானிக்கு

உலக வாதனையும் அதன் சிந்தனையும்

அறவே இல்லை

அவன் சித்தம் சிவ மயம் தான்

 

வெங்கடேஷ்

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s