ஞானிகள் உலக ஒற்றுமை

ஞானிகள் உலக ஒற்றுமை

 

YOU GOT TO START

1 THINKING I AM BLESSED
2 TALKING I AM BLESSED
3 ACTING I AM BLESSED

 

THAT’S HOW YR BLESSING STARTS ACTIVATED

 

அதாவது வருவதுக்கு முன்பே வந்துவிட்டதாக எண்ணிக்கொள்ள வேணும்

 

இதைத்தான்  நம் வள்ளல்பெருமானும்

“ வருமுன் வந்ததாக கொள்வது என் வழக்கம் “

மேல் உயர் பர அனுபவம் வருமுன்னரே வந்துவிட்டதாக எண்ணியபடி நின்றால் அவைகள் நினைத்தபடியே கைவரப்பெறும் சித்தியாகும்

 

இது ஞானிகள் உலக ஒற்றுமை

 

வெங்கடேஷ்

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s