தெளிவு 615

தெளிவு 615

 

எப்படி

நட்டத்தில் இயங்கும் ஒரு  நிறுவனம்

லாபத்துக்கு திரும்ப

எவ்வளவு உடல் மனம் அறிவு உழைப்பு வேண்டுமோ ??

அதே அளவு உழைப்பு

மனதை உள் திருப்ப – அகமுகமாக்கவும்  வேணும்

 

வெங்கடேஷ்

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s