ஜீவனின் பரிணாம வளர்ச்சி

ஜீவனின் பரிணாம வளர்ச்சி

 

“ ஜீவ விதை சிவ மரமாக ஓங்குதல் “  தான்

அதன் உச்ச கட்ட பரிணாம வளர்ச்சி ஆம்

 

 

வெங்கடேஷ்

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s