திருவடி தவம் அனுபவங்கள் – 4

திருவடி தவம் அனுபவங்கள் – 4

 

1 விழிப்புணர்வு உடலில் எங்கும் பரவி நிற்கும்

 

2 வெப்பத்தால் உதடு  கண் எரியும் – உதடு  காய்ந்து போம்

 

3 ஒரு வித அமைதி கிட்டும் – அது உபசாந்தம் ஆம்

 

4 மன மயக்கங்கள் குறைந்து கொண்டே வரும்

 

5 நம் வாழ்வின் பொறுப்பு ஆன்மா தன் கையில் எடுத்துக்கொள்ளும்

அதனால் எல்லாம் சரியான பாதையில் செல்லும்

 

6 நம் வாழ்வின் செயல்பாடுகள் எல்லாம் பயனுள்ளதாகத்தான் இருக்கும் வீண் என்ற சொல்லே இருக்காது

 

7  Our Productivity ,  Efficiency and Utilisation of resources – Time Money Utilities   will increase

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s