பிரணவக்கூடும் – எட்டிரெண்டும்

பிரணவக்கூடும் – எட்டிரெண்டும்

 

பிரணவத்தை அமைக்கத்தெரிந்தவன்

உறுதியாக எட்டிரெண்டை சேர்க்க முடியும்

 

பிரணவத்தை அமைத்து

மேலே ஒரு படி ஏறினால்

எட்டிரெண்டு கூட்டிவிடலாம்

 

பிரணவம் = 9

8*2 = 10

 

வெங்கடேஷ்

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s