தெளிவு 636

தெளிவு 636

 

1 வீர பாண்டி

2 சுந்தர பாண்டியன்

3 வீர பாண்டியன்

என்பதெல்லாம் ஆன்மாவைக் குறிக்க வந்த பதங்களாம்

அது வீரம் – அழகு நிறைந்த பொருள் ஆகையால் ஊருக்கும் மனிதர்க்கும் இந்த பேர் வைத்துக்கொண்டுள்ளனர்

 

வெங்கடேஷ்

 

One thought on “தெளிவு 636

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s