காக புஜண்டர் ஞானம் 80 –  67

காக புஜண்டர் ஞானம் 80 –  67   நாடியே யுதித்தவிடம் அறியாத் தோஷம் நடுவாக வந்தவிடம் பாரத் தோஷம் கூடியே பிறந்தவிடங் காணாத் தோஷம் குருபரனை நிந்தனைகள் செய்த தோஷம் வாடியே வத்தோடே சேராத் தோஷம் வம்பரோ டிணங்கியே திரிந்த தோஷம் கூடியே வுறவற்றே யிருந்த தோஷம் கும்பியுங்கற் சிப்பியையும் அறியான் பாவி   பொருள் : என்ன என்ன தோஷம் வரும் என பட்டியலிடுகிறார் சித்தர்   1 தான் பிறந்த இடம் அறியாத…

காக புஜண்டர் ஞானம் 80 –  66

காக புஜண்டர் ஞானம் 80 –  66 காணப்பா சாதிகுலம் எங்கட் கில்லை; கருத்துடனே என்குலஞ்சுக் குலந்தான் மைந்தா! தோணப்பா தோணாமற் சாதி பேதஞ் சொல்லுவான் சுருக்கமாய், சுருண்டு போவான்; வீணப்பா பிரமத்தில் ஆதி காலம் வீரமுடன் பிறந்ததடா உயிர்க ளெல்லாம்; நானப்பா அப்படியே உதித்தேன் முன்னே; நன்றாக வுதித்தவிடம் நாடி னேனே.   பொருள் :   சாதி குலம் எங்கள் போல்வார்க்கு இல்லை ஞானியர்க்கு இல்லை என்கிறார் சித்தர் என் குலம் – சுக்குலம்…

 காக புஜண்டர் ஞானம் 80 –  63

காக புஜண்டர் ஞானம் 80 –  63 ஆட்டுமடா ஆசையற்று ரோச மற்றே அன்னை சுற்றந் தன்னைமறந்தே அகண்ட மேவும் பூட்டுமடா நவத்துவா ரங்கள் தம்மைப் பொறிகளைந்துஞ் சேருமடா புனித மாகக் காட்டிலென்ன நாட்டிலென்ன மவுனங் கண்டால் காமதேனு கற்பகமும் உனக்கே சித்தி வீட்டிலே தீபம் வைத்தாற் பிரகா சிக்கும் வெளியேறி னாற்றீபம் விழலாய்ப் போமே.   பொருள் : தவத்தால் வரும் அனுபவங்கள் கூறுகிறார் சித்தர் : மௌனம் எனும் ஆன்ம அனுபவம் சித்தித்தால் 1…