சிங்கா –  சிங்கி

சிங்கா –  சிங்கி

 

சிங்கா : தற்போதைய சன்மார்க்க சங்கத்தார் எப்படி உள்ளார் ?

 

சிங்கி : குழலை வைத்து நாதம் கேட்கச்சொன்னால் – அடுப்பூதுகிறார்கள் – சமையல் கட்டிலே கதி என்றிருக்கார்

 

வெங்கடேஷ்

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s