சுத்த சன்மார்க்கத்துக்கான அளவுகோல்கள்

சுத்த சன்மார்க்கத்துக்கான அளவுகோல்கள் :

 

1 முத்தி சித்தி விளக்கம்

 

2 எட்டிரெண்டு 8/2 விளக்கம்

 

3 பொற் சபை – சிற்சபை விளக்கம்

 

4 அபெஜோதி மகா மந்திர விளக்கம்

 

5 சாகாத்தலை வேகாக்கால் போகாப்புனல்

 

6 அமுத உற்பத்தி – முழு நிலவு உற்பத்தி

 

7 வினை தீர்த்துக்கொள்ளல்

 

8 ஒளி தேகத்துக்கு அடிப்படை என்ன ??

 

9 சிற்றம்பலப்பிரவேசம் எப்படி ஆற்றுவது ??

 

10 முத்தேக சித்தி பெறுதல்

 

 

இதுக்கு ஒருவன் சரியான பதில் வைத்திருந்தால் தான் அவனை சன்மார்க்கி என ஒத்துக்கொள்ளலாம்

 

 

ஆனால் ஒருவர்க்கும் இதுக்கு  சரியான பதில் தெரியாது – தப்பு தப்பாக கூறுவார்கள்

 

 

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s