பெயர் – சன்மார்க்க விளக்கம்

பெயர்-  சன்மார்க்க விளக்கம்

 

1 ஜோதிமணி

 

இது ஆன்மாவின் மற்றுமொரு பெயர்

ஆன்மாவாகிய மணி ஜோதி போல் ஒளி விடுவதால் அதுக்கு இந்த பேர்

 

2 சுப்புரத்தினம்

இதுவும் ஆன்மாவின் பேர் ஆம்

விந்து ரத்தினம் போல்  உச்சியில் ஒளிவிடுவதால் ஆன்மாவுக்கு இந்த பேர்

 

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s