காதலனும் ஆன்ம சாதகனும்

காதலனும் ஆன்ம சாதகனும்

 

காதலன்  : காதல் தோல்வி விரக்தியில்

மாளிகை ஆவதும் அவளாலே

பின் மண் மேடானதும் அவளாலே

 

ஆன்ம சாதகன் :

ஆன்மாவை நோக்கி :

நீ என்னுடன் இருந்தால்

நான் உன்னுடன் கலந்தால்

என் வாழ்வு மச்சு வீட்டில் – மாளிகையில்

 

அதே என்னை விட்டு நீங்கினால்

நான் மனம் பின் ஏகினால்

என் வாழ்வு மண்மேடு தான்

 

எப்படி இருவரும் ??

இரு துருவம் தானே ??

 

வெங்கடேஷ்

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s