சமய மதமும் ஆன்மீகமும்

சமய மதமும் ஆன்மீகமும்

 

சமூக சேவை ( அன்ன தானம் ) = சமய மதம்

 

தன் ஜீவனுக்கு சேவை – ஆன்ம ஞானம் அடைதல் =  ஆன்மீகம்

 

அதாவது

 

Religion and Spirituality

 

Social Service = Religion

Knowledge of Self = Spirituality

( Self Service )

 

வெங்கடேஷ்

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s