பேர் – சன்மார்க்க விளக்கம்

பேர் – சன்மார்க்க விளக்கம்

 

தேன்கனிக் கோட்டை

இந்த ஊர் த நாட்டில் உளது

இதன் அர்த்தம் பார்த்தோமெனில்??

 

தேன் = அமுதம்

கனி = ஆன்மா

நம் சிரசில் அமுதக்கடலில் வீற்றிருக்கும்  ஆன்மா விளங்கும் இடம் ஒரு ஊராக சித்தரித்து காட்டப்பட்டுள்ளது புறத்தில்

 

வெங்கடேஷ்

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s