ஹரித்துவார் – பெயர் உண்மை விளக்கம்

ஹரித்துவார் – பெயர் உண்மை விளக்கம்

 

இந்த ஊர் இடம் இமயமலையில் இருக்கு

இதன் அர்த்தம் பார்த்தோமெனில் ??

 

ஹரித்துவார் = ஹரி + துவார்

ஹரி = ஆன்மா

துவார் = அதை அடைய வழி காட்டும் துளை

அதாவது இது சுழுமுனை வாசல் குறிக்குது அகத்தில்

இது திறந்தால் ஆன்ம தரிசனம் கிட்டும்

 

வெங்கடேஷ்

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s