தெளிவு 686

தெளிவு 686

ஒளி தேகம்

விந்து =  ஒளி எனில்

ஒளி தேகம் சாத்தியப்படுத்துவது விந்துவில் தானே ஒழிய

சடங்கில் அல்ல

அது அன்னதானம் ஆகட்டும் எதுவும் ஆகட்டும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s