வாழ்க்கைக் கல்வி

  • வாழ்க்கைக் கல்வி

 

வாழ்வில் தோற்கவே இல்லையெனில்

அவன் ஜெயிக்கவில்லை என பொருள்

அவன் தோற்றுவிட்டான் எனில்

அவன் வெற்றிக்கு அருகே வந்துவிட்டான் அர்த்தம்

வெற்றி அவன் சமீபத்தில்

 

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s