“ கந்த சஷ்டி “  – சன்மார்க்க விளக்கம்

“ கந்த சஷ்டி “  – சன்மார்க்க விளக்கம்

இது ஆறு நாள் கொண்டாடப்படும் பெருவிழா – முருகனுக்கு

முருகன் ஆகிய ஆன்மாவுக்கு

அதாவது

சாதனா தந்திரத்தால் நெற்றியில்

ஆறுமுகம் கொண்ட “ ஆறுபட்டை மணி “ உண்டாக்கி

அதன் மூலம் மாயா மலங்களை வெல்லுதல் தான் உண்மை அர்த்தம்

 

ஆனால் இப்போது இது வெறும் சடங்கு மட்டுமே ??

தத்துவ அர்த்தம் எல்லாம் காற்றில்

 

வெங்கடேஷ்

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s