பில் கேட்சும் நானும் – Bill Gates MicroSoft

பில் கேட்சும் நானும் – Bill Gates MicroSoft

 

எப்படி ஒரு கணினி விற்றவுடன்

Bill Gatesக்கு அதன் ராயல்டி தொகை சேருதோ  ??

அவ்வாறே தான்

என் பதிவுகள் மூலம் ஒருவர் தெளிவு அடைந்தாலோ

சாதனமும் பயின்று அனுபவமும் பெற்றாலோ

அதனால் எனக்கு புண்ணியம் சேர்ந்து கொண்டே போகும்

 

“ ஆயிரம் அன்னதான சத்திரங்களைக் கட்டுவதைக்காட்டிலும் மேல் ஆங்கோர் ஓர் ஏழைக்கு எழுத்தறிவித்தல் “

 

எழுத்து அறிவித்தல் = ஞானம் அளித்தல் – உலகக்கல்வி அல்ல

 

வெங்கடேஷ்

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s