சன்மார்க்க புள்ளீங்கோ

சன்மார்க்க புள்ளீங்கோ

சன்மார்க்க கொடியும் கோவில் கொடி மரமும் ஒன்றே என்றால் நம்ப மறுக்கிறார்

ஏனெனில் வள்ளல்பெருமான் யாரும் சொல்லாததை சொல்லி இருக்கார் என நம்புது இந்தக் கூட்டம்

ரெண்டும் ஒரே அனுபவத்தை வலியுறுத்துது , விந்து கலை மேலேறுதல் தான் குறிக்குது இது.

வேறெதுவுமிலை

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s