சிரிப்பு

சிரிப்பு

அவன் : எனக்குப் பிடித்த ராசி கன்னி

அவள் : எனக்குப் பிடித்தது ரிஷப காளை

மூன்றமவன் : ஜாடிக்கேத்த மூடி

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s