தெளிவு

தெளிவு

கலைகள் வளர்த்தும் சேர்த்தும்
முழு நிலவு அமைக்கத் தெரிந்தால்
யாரும் 
ஏன் கலாவதி கூட காலாவதி ஆகத் தேவையிலை

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s