பிரபஞ்ச சக்தி 6

பிரபஞ்ச சக்தி 6 இதன் பயன்கள் பத்தியது நம் எண்ணம் ஆசை நிறைவேற்றி வைக்கும் எனில் எல்லா ஆசையும் என அர்த்தமிலை. எப்படி போட்டியில் நிபந்தனைகளுக்குட்பட்டது மாதிரி தான் பிரபஞ்சமும் விதிக்குட்பட்டே நிறைவேற்றும் It’s like Terms n Conditions in Competitions It’s like Masters , Jurys decision is Final வெங்கடேஷ்

பிரபஞ்ச சக்தி அண்ட ஆற்றல் 8

பிரபஞ்ச சக்தி அண்ட ஆற்றல் 8 அனுபவம் தொடர்ச்சி எப்படி இருக்குமெனில் எப்படி நெருப்பை விசிறினால் அது பெரிசாகுதோ , அவ்வாறே தான் இதை கிரகிக்க ஆரம்பித்த பின், மின் விசிறிக்கீழ் அமர்ந்தால் குளிரச்சியானது தாங்க முடியா அளவுக்கு அதிகமாகிக் கொண்டே போகும் குளிர்ச்சியால் உடல் கிளர்ச்சி அதிகமாகும் வெங்கடேஷ்

திருவடி தவம் நயன தவம் அனுபவம் 8

திருவடி தவம் நயன தவம் அனுபவம் 8 சோர்ந்து களைத்துப் போன செயல் இழந்த உடல் உள்ளுறுப்புகளை , தன் அருளொளியால் மீண்டும் உயிர்ப்பித்துவிடும் அவை மீட்டும் செயல்பாட்டுக்கு வந்துவிடும் வெங்கடேஷ்

Cosmic energy 5

Cosmic energy 5 The efficacy of Cosmic energy lies in efficient administration of handling it. It all depends upon how effectively we use this valuable energy not only for personal uses but also for the society n world. Imagination n commanding ability is highly essential for better exploitation of this energy BG Badhey Venkatesh

பிரபஞ்ச சக்தி 9

பிரபஞ்ச சக்தி 9 இதை கிரகித்து செயல்படவைத்துவிட்டால் இது செயல்படும்போது காமம் அடக்கி வாசிக்கும் காமம் காணாமல் போம் செயல்படாது இது மனிதர்க்கு எவ்ளோ பெரிய வரம் இம்சை உபாதியில் இருந்து விடுதலை கூட பக்குவமுடையோர்க்கு வெங்கடேஷ்

பிரபஞ்ச பேராற்றல் 10

பிரபஞ்ச பேராற்றல் 10 இயற்கை ரகசியத்தின் புற வெளிப்பாடு முன்னாள் தபசிகள் மலை உச்சியில் ஒரு காலில் நின்றபடி இரு கை மேல் குவித்து இதை ஆற்றுவர் இது ஏனெனில் இவ்வாறு செய்தால் பிரபஞ்ச ஆற்றலை கிரகிக்க முடியும் என்பது தான் இது புறம் அகத்தில் ஒரு கால் என்பது சுழுமுனை சுவாசம் இயக்கத்தை குறிப்பதாம் இரு கை குவிப்பு என்பது பார்வை மனம் பிராணன் அசையாமல் உச்சியில் வைத்து நிற்றல் ஆம் இவ்வாறு தவம் ஆற்றில்…

As Above So Below

As Above So Below As EVs charged during idling So is that Human body is charged with Cosmic energy During stilling of Mind Sight Breath In and out the Same BG Badhey Venkatesh