பிரபஞ்ச சக்தி அண்ட ஆற்றல் முன்னுரை

பிரபஞ்ச சக்தி அண்ட ஆற்றல் முன்னுரை

இது எல்லா பால் வெளி , கோடானு கோடி அண்டங்கள் உள்ளடக்கிய வெளியில் இருக்கும் ஆற்றல் . இல்லை இல்லை பேராற்றல்
ஆம்.

நம் பூமி வெளியிலும் இருப்பது

வானத்தை உற்று நோக்கும்பபோது சிறு சிறு வெண் துளிகளாகத் தோன்றுவது

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s