திருவடி தவம் நயன தவம் அனுபவம் 8

திருவடி தவம் நயன தவம் அனுபவம் 8

சோர்ந்து களைத்துப் போன
செயல் இழந்த உடல் உள்ளுறுப்புகளை , தன் அருளொளியால் மீண்டும் உயிர்ப்பித்துவிடும்

அவை மீட்டும் செயல்பாட்டுக்கு வந்துவிடும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s