கற்பனையும் உண்மையும்

கற்பனையும் உண்மையும்

கவி தன் பாடலில் காதலியைப் பாத்து

உனது விழியில் எனது பார்வை உலகைக் காண்பது
அது கற்பனை

ஆன்மாவும் இதைத்தான் பாடுது

ஆனால் அது உண்மை

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s