தெளிவு

தெளிவு   காலம் எனும் பரிமாணத்தை  அறிந்தும் அதை கடக்கும் திறம் அறிந்தோர் யோகியர் ஆவர் காலம் = கால் – சுவாசம்   வெளி எனும் பரிமாணத்தை அறிந்தும் அதை ஆட்சி செய்பவரும் காலத்தை கடந்து நிற்பவரும்  ஞானியர் ஆவர்   வெங்கடேஷ்