அருட்பெருஞ்ஜோதி அகவல் விளக்கம்

அருட்பெருஞ்ஜோதி அகவல் விளக்கம் மனிதராகிய நாம் வாழ்வதும் எல்லா செயலையும் ஆற்றுவது வெளியில் தான் அதே போல் நம்மை ஆட்டிப்படைக்கும் தத்துவங்களும் இருப்பது வெளியிலும் தான் அவைகள் தத்துவ வெளிகள் ஆம் தத்துவங்கள் 36 ஆன்ம தத்துவம் – 24 வித்யா 7 சிவ தத்துவம் 5 மொத்தம் 36 இவைகள் எங்கெங்கு உள என விளக்கும் அகவல் வரிகள் 1 மனமுதல் கருவிகள் மன்னுயிர் வெளியிடை அனமுற வகுத்த அருட்பெருஞ்ஜோதி 573 – 574 இதில்…

 கதாபாத்திரமும்  –  தயாபாத்திரமும்

கதாபாத்திரமும்  –  தயாபாத்திரமும்   சாமானியர் கதாபாத்திரமாக நடித்து மண்ணில் உலக வாழ்வை முடிக்கிறார்   ஞானியர் அருளால்   தயாபாத்திரமாகி அருள் வெளியில் சிற்றம்பல வெளியில்  கலக்கிறார்     வெங்கடேஷ்  

பிரபஞ்சப் பேராற்றல்  35

பிரபஞ்சப் பேராற்றல்  35   எப்படி இயங்குதலும் இயங்காமையும் சார்ந்திருக்கோ ?? பின்னி பிணைந்திருக்கோ தண்டவாளம் அசையாமல் நின்றிருந்தால் தான் அதன் மேல் ரயில் அசைந்து செல்ல முடியும் அவ்வாறே தான் பிரபஞ்சப் பேராற்றலும்  பார்வையும் மனமும் பின்னிப்பிணைந்திருக்கு   பார்வையும் மனமும் இயங்காமல் நின்றால்  தான் பிரபஞ்சப் பேராற்றல் நம் உடலில் இயங்கும்     வெங்கடேஷ்