அருட்பெருஞ்ஜோதி அகவல் விளக்கம்

அருட்பெருஞ்ஜோதி அகவல் விளக்கம்

மனிதராகிய நாம் வாழ்வதும் எல்லா செயலையும் ஆற்றுவது வெளியில் தான்
அதே போல்
நம்மை ஆட்டிப்படைக்கும் தத்துவங்களும் இருப்பது வெளியிலும் தான்
அவைகள் தத்துவ வெளிகள் ஆம்

தத்துவங்கள் 36
ஆன்ம தத்துவம் – 24
வித்யா 7
சிவ தத்துவம் 5
மொத்தம் 36

இவைகள் எங்கெங்கு உள என விளக்கும் அகவல் வரிகள்

1 மனமுதல் கருவிகள் மன்னுயிர் வெளியிடை
அனமுற வகுத்த அருட்பெருஞ்ஜோதி 573 – 574

இதில் ஆன்ம தத்துவங்கள் 24 ம் உயிர் வெளியில் வகுத்து வைத்துள்ளதாம் அபெ ஜோதி

2 காலமே முதலிய கருவிகள் கலைவெளி
ஆலுற வகுத்த அருட்பெருஞ்ஜோதி 575 -576

இந்த வரியில் வித்தியா தத்துவங்கள் எலாம் கலைவெளியில் வகுத்து வைத்துளதாம் அபெஜோதி

3 துரிசறு கருவிகள் சுத்த நல் வெளியிடை
அரசுற வகுத்த அருட்பெருஞ்ஜோதி 577 -578

சுத்த தத்துவங்கள் ஆகிய சிவ தத்துவங்களை சுத்த நல் வெளியில் அபெஜோதி வைத்து வகுத்துள்ளதாக தெரிவிக்கிறார் வள்ளல் பெருமான்

எல்லாம் வெளியில் தோன்றி அங்கேயே ஆட்சி செய்தும் முடிவில் முடியும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s