கதாபாத்திரமும்  –  தயாபாத்திரமும்

கதாபாத்திரமும்  –  தயாபாத்திரமும்

 

சாமானியர் கதாபாத்திரமாக நடித்து

மண்ணில் உலக வாழ்வை முடிக்கிறார்

 

ஞானியர் அருளால்   தயாபாத்திரமாகி

அருள் வெளியில் சிற்றம்பல வெளியில்  கலக்கிறார்

 

 

வெங்கடேஷ்

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s