கண்மணி பெருமை

கண்மணி பெருமை

மனம் நினைப்பை ஒழிப்பதுக்கும்
அதன் அசைவை ஒழிப்பதுக்கும்
முக்கிய மற்றும்
முழு முதற் காரணம் கண்ணே ஆம்

திருவடியால் சித்தி ஆகா காரியம் எதுவுமில்

அதே போல் அனுமானாலும்

எல்லாம் ஜெயமே

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s