மனிதனின் பரிணாம வளர்ச்சிப் படிகள்

மனிதனின் பரிணாம வளர்ச்சிப் படிகள்

ஆரம்ப நிலையில்
மண் விளை உணவு வகைகள் குறைத்து
தெய்வ அம்சம் நிறை உணவுகள் உண்டும்

பின் அதுவும் விடுத்து
தெய்வத்தையே உணவாக கொளும்
நிலைக்கு உயருதல்
ஆன்ம சாதகனின் பரிணாம வளர்ச்சிப் படிகளாம்

ஊண் உறக்கம் இன்மை
ரெண்டும் ஞானியர் தம் இலக்கணம்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s