சடங்கின்  சன்மார்க்க விளக்கம்

சடங்கின்  சன்மார்க்க விளக்கம்

 

ஐயர் வீட்டில் கோவிலில் யாகம் வளர்க்கும் போது அந்த வேள்வித்தீயில் என்ன ஊற்றி தீ வளர்க்கிறார் ?

 

நெய்

இதில் பெரிய ரகசியம் இருக்கு

அதாவது

நெய் – பசுவின் பாலில் இருந்து வருது

பசு = ஜீவன்

பால் = விந்து

நெய் = விந்துவின் ரசம் சாறு

 

அதனால் நாம் விந்துவை சாதனத்தில் மேலேற்றுவதிலை

அதன் ரசம் சாறு ஆகிய கலைகள் விந்துகலை தான்  மேலேறுது ஏற்ற வேண்டும்

 

புறத்தில் எல்லா சடங்கும் அக சாதனத்தின் புற வெளிப்பாடு தான் என்பதில் ஐயமில்லை

 

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s