தெற்கத்திக் கள்ளன் – சன்மார்க்க விளக்கம்

தெற்கத்திக் கள்ளன் சன்மார்க்க விளக்கம் இது சினிமா படமல்ல தென் திசையில் வீற்றிருக்கும் ஆன்மாவாகிய கள்ளன் தான் விளக்கம் வெங்கடேஷ்