தெளிவு

தெளிவு

உலகம் துர் – கெட்ட பழக்கத்திலிருந்து திருந்த வேண்டும்

அது மட்டுமல்லாமல்

உலகத்திலிருந்தும் திரும்ப வேண்டும்

அகத்தை நோக்கி – உள் உலகம் நோக்கி

 

வெங்கடேஷ்

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s