சுத்த சன்மார்க்கமும் – சத்திய ஞான சபை திரைகளும்

சுத்த சன்மார்க்கமும் – சத்திய ஞான சபை திரைகளும்

 

எப்படி

சுத்த சன்மார்க்கம் எனில்

எல்லா சமய மத அனுபவங்கள் தன்னுள் அடக்கியும்

அதன் உத்தரத்தில் விளங்குதோ ??

 

அவ்வாறே தான்

சத்திய ஞான சபையின் கடை திரையாம் கலப்பு திரை எனில் ?

அது எல்லா திரைகளைத் தாண்டி மேலேயும்

ஆனால் அவைகளை தன்னுள் அடக்கியும் வைத்திருக்கு என பொருளாகலாம்

 

வெங்கடேஷ்

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s