“  தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி “ – – சன்மார்க்க விளக்கம்

“  தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி “ – – சன்மார்க்க விளக்கம் “  தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி “ “ என்னாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி “ இது மிகப் பிரபலமான சைவச் சொற்றொடர் இது எதைக்குறிக்குது ?? பிரளயத்தில் மூழ்கிப்போன தென் நாடாகிய தென் குமரிக்கண்டத்து ஆதி குருவாகிய சிவனைக் குறிக்க வந்ததாகும் அவர் தான் எல்லா நாட்டவர்க்கும் இறைவன் எங்கிறது இந்த போற்றி  – அது எப்படி எனில் ?? இங்கிருந்து தான்  உலகில் எல்லா…

தமிழ் பெருமையும் – குமரி கண்டமும்

தமிழ் பெருமையும் குமரி கண்டமும்   வள்ளல் பெருமான் : இறை அடைய எளிய மொழி தமிழ் என அருள் செய்துளார் அதனால் தமிழ் பெருமை ஆய்வு செய்ததில் கிடைத்த தகவல் தான் இந்த பதிவு   1 குமரிக்கண்டம் : – LEMURIA   குமரி கண்டம் என்பது –  நம் த நாட்டுக்கு கீழ் இலங்கைக்கு கீழும் நீரில் மூழ்கியிருக்கும் நிலப்பரப்பு ஆம் அது பல தீவுக்கூட்டங்களாக இருந்திருக்கக்கூடும் என்றும் – அது மேற்கே…