“  தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி “ – – சன்மார்க்க விளக்கம்

“  தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி “ – – சன்மார்க்க விளக்கம்

“  தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி “

“ என்னாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி “

இது மிகப் பிரபலமான சைவச் சொற்றொடர்

இது எதைக்குறிக்குது ??

பிரளயத்தில் மூழ்கிப்போன தென் நாடாகிய தென் குமரிக்கண்டத்து ஆதி குருவாகிய சிவனைக் குறிக்க வந்ததாகும்

அவர் தான் எல்லா நாட்டவர்க்கும் இறைவன் எங்கிறது இந்த போற்றி  –

அது எப்படி எனில் ??

இங்கிருந்து தான்  உலகில் எல்லா தேசத்துக்கும் மற்ற மதங்களும் மொழிகளும் தோன்றின என்ற பொருளில் இந்த சொற்றொடர் வழங்கிவருது எனலாம்

நம்ப முடியவிலை ?? இலையா ??

ஆனால் அது தான் உண்மை

மேலும் தென் திசை என்பது நம் சிரசு

அங்கு இருக்கும் சித்த சிவத்தை குறிக்கவும் வந்தது இந்த சொற்றொடர்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s