வள்ளல் பெருமானின் ஞான தேகம்

வள்ளல் பெருமானின் ஞான தேகம் Vallalars Grand finale – Part 3 Sri Gangadharan – Sri Aurobindo Ashram – A rare vision in 1978 of the dematerialisation of Swami Ramalingam’s Supramental deathless body after he locked himself in his room on 30.1.1874   A RARE VISION OF DEMATERIALISATION OF SWAMI RAMALINGAM’S SUPRAMENTAL DEATHLESS BODY By Sri Gangadharan…

இதுவும் அதுவும் ஒன்று

இதுவும் அதுவும் ஒன்று   எப்படி அருவுருவ லிங்கம் ஆண் பெண் சேர்க்கையோ ??   அப்படித்தான் முருகனின்  நட்சத்திரமாகிய இருமுக்கோணமும் அதுவும் ஆண் பெண் சேர்க்கையைத்தான் குறிக்குது   கீழ்  நோக்கிய முக்கோணம்  – – பெண் மேல் நோக்கிய கோணம்  -ஆண் ரெண்டும் சேர்ந்தது அறு கோணம் அது ஆறுமுகம் கொண்ட  முருகன் – உருவ வடிவில்     வெங்கடேஷ்  

இதுவும் அதுவும் ஒன்று தான்

இதுவும் அதுவும் ஒன்று தான்   உழவனும் புருஷனும்   முதலாமவன் நிலம் உழுது விதை விதைக்கிறான்   ரெண்டாமவன் பெண் உழுது விதை விதைக்கிறான்   ஆக நிலம் தான் பெண் ஆகிறாள் இதை தான் சீதை நிலத்தில் தோன்றியதாக சித்தரித்துள்ளனர் சீதை ஒரு பெண் அல்ல அது நிலம் ஆகும்   ரெண்டுக்கும் ஆண்மை என பேர் முதலாவதுக்கு வேளாண்மை இந்த சிறப்பு பட்டம் எந்த தொழிலுக்கும் இல்லை  என்பது   தான்    …