இதுவும் அதுவும் ஒன்று

இதுவும் அதுவும் ஒன்று

 

எப்படி அருவுருவ லிங்கம்

ஆண் பெண் சேர்க்கையோ ??

 

அப்படித்தான்

முருகனின்  நட்சத்திரமாகிய இருமுக்கோணமும்

அதுவும் ஆண் பெண் சேர்க்கையைத்தான் குறிக்குது

 

கீழ்  நோக்கிய முக்கோணம்  – – பெண்

மேல் நோக்கிய கோணம்  -ஆண்

ரெண்டும் சேர்ந்தது அறு கோணம்

அது ஆறுமுகம் கொண்ட  முருகன் – உருவ வடிவில்

 

 

வெங்கடேஷ்

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s