ஒருமையின் பெருமை வல்லமை

ஒருமையின் பெருமை வல்லமை

 

இது அடைந்தால் ஆன்ம சாதகனுக்கு

மனதில் கொந்தளிப்பு வெகுளி

காழ்ப்புணர்ச்சி வேக்காடு மனப்புழக்கம் எல்லாம் நீங்கிவிடும்

 

வெங்கடேஷ்

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s