யார் சுத்த சன்மார்க்கி ??

யார் சுத்த சன்மார்க்கி ?? 1 முதல் நிலை : நாம் எல்லாரும் ஒரு குலம் ஒரு இனம் நாம் ஒரு தாய் மக்கள் நாம் எல்லவரும் ஓரினத்திலிருந்து தான் வந்திருக்கிறோம் என உணர்வதும் நாம் வணங்கும் தெய்வமாகிய சிவமே உலகின் மற்ற  நாடுகளில் வேறு பேரால் வணங்கப்படுகிறது  என அறிந்து உணர்வதும் இஸ்லாமியர் அல்லா என்பதும் சிவம் தான் கிறித்தவர் பிதா பரிசுத்த ஆவி என்பதுவும் சிவம் தான் இதை அனுஷ்டித்து வந்தால் ஒரு சாதகன்…

Kamal and Lucifer

Kamal and Lucifer : Kamal a Torch bearer in his political party symbol , so is Satan Lucifer . Its also the God worshipped by Illuminatis – Hence Kamal is in this Illuminati Group and commanded by them to destroy and loot Tamil Nadu . Watch his early films . They stand testimony to it…

நால் வேதம்

நால் வேதம்   இது , நாம் அறிந்த வரையில் பிராமண ரிஷிகள் கூறியதாக ஆனால் உண்மையில் ஆதி குருவாகிய சிவன் தான் தென் குமரியில்  கண்டெடுத்தது ஆனால் பிராமணர்கள் இதை தாங்கள் தான் செய்ததாக களவாடிவிட்டார்கள் இதுக்கு ரிஷிகள் காற்றிலிருந்து வேத மந்திரங்களை கிரகித்து எழுதினார்கள் என கதை கட்டிவிட்டனர்   வேதம் – 4 ருக்கு யஜீர் சாம அதர்வணம்   1 ருக்கு = உலோகங்களை உருக்கும் அறிவியல்  சொல்வது ருக்கு வேதம்…