ஞானியரும் சாமானியரும்

ஞானியரும் சாமானியரும்

 

சாமானியர் :

குலம் வேரறுக்க என்றால் பயப்படுவர்

உயிர் போகப்போவுது என்ற பயம்

 

ஆன்ம சாதகர் :

குலம் வேரறுக்க என்றால்

மட்டற்ற மகிழ்ச்சி கொள்வர்

பிறவி ஒழியப்போவுது

 

வெங்கடேஷ்

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s