விழிப்புணர்வு பெருமை

விழிப்புணர்வு பெருமை

 

சாதனம் தவத்தில் அடையும்

உயர் அனுபவங்கள் தக்க வைக்க

விழிப்புணர்வு மிக மிக அவசியம்

இதிருந்தால் தான்

அந்த உயர் அனுபவ  நிலையிலேயே நிலைத்து நிற்க முடியும்

இலையெனில் சறுக்கி விடுவோம்

 

 

வெங்கடேஷ்

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s