குழு – விளக்கம் – படி நிலைகள் – அனுபவம்

குழு – விளக்கம் – படி நிலைகள் – அனுபவம் ஒரு யோகா குழு கொண்டு மற்றதை எடை போடலாம் – வேவு பார்க்கலாம் . ஆனால் ஒப்பீடு செய்யக்கூடாது , செய்தால் நமக்கு குழப்பம் தான் மிஞ்சும் இந்த முறைக்கு – குழு பயிற்சியில் , மத்ததில் அது , எது /எந்த அனுபவம் என ஆய்வு செயக்கூடாது . செய்தால் குழப்பம் தான் ஒன்றை பிடித்துக்கொண்டு மேல் செல்ல வேண்டும் இது வட்டத்தை சதுரத்தில்…

Wordly and Spiritual Healing

Wordly and Spiritual Healing Worldly Healing : curing of  the diseases from the body Spl Healing : Warding off the traits and characters  in the Semen thru sublimation process  thus turning to a Real Human and Gem of Human  –  Purushothaman what a world  of difference ??   BG Venkatesh  

கவி 

கவி   நீ சப்பி தின்றுவிட்டு போட்ட கொட்டைகள் உன் எச்சில் பட்டதால் விஷ மரமாகி வளர்ந்து நிற்கிறது   நன்றி : திருமதி கல்யாணி