வாழ்க்கைக்கல்வி

வாழ்க்கைக்கல்வி நெல்லுக்கு போற நீர் புல்லுக்கு போகலாம் ஆனால் கள்ளிக்குப் போகக்கூடாது அதான் முப்பூ – ரசவாத இரகசியத்தை மறைத்தே விட்டார் சித்தர் பரி பாஷையாகவே உரைத்திட்டார் யார்க்கும் புரியவிலை முக்கியமாக பாவிகளுக்கு வெங்கடேஷ்